Ehr Hähren un Mammsellcher

Et Karussellchesleed

Volkslieder » Mundart, Niederdeutsch und Dialekte

mp3 anhören"Ehr Hähren un Mammsellcher" zum Anhören, als Download, als Buch oder als CD bei Amazon

Ehr Hähren un Mammsellcher,
Kutt her vun fähns un noh,
Der Mann mem Carussellche,
Pitt-Jüppchen, dä eß doh!
Pitt-Jüppchen drieht am Rädche,
Sing Frau die schleit de Trumm,
De Urgel hält Janettche
Un Settchen de Lavumm,
De Urgel hält Janettche
Un Settchen de Lavumm.
Jedes Pähdche kritt ne Jung,
Füßche, Schimmel, Bläß ov Brung.
Tschimmla, tschimmla, hopsassa,
tchimmla-tschim, Partie!

Wann Kirmeß oder Maat eß,
Dann kütt dä Pädchesmann
Met singer gröne Wagekeß
En jedem Dörpche an.
Drus loore, wie de Pürke,
De Kopp un och de Stätz,
Vun all dä hölze Stirke,
We laach uns doh et Hätz,
Vun all dä hölze Stirke,
We laach uns doh et Hätz!
Kinder, Vah un Ühm un Möhn,
Roofen, juzen: och we schön!
Tschimmla, tschimmla, hopsassa,
tchimmla-tschim, Partie!

Wer nor en Geiß em Ställche,
Un noch vsu ärm eß dran,
Muß Kirmesweck un Geldche
Doch för de Pädcher hann.
Dann, süht hä dat Vergnöge,
Wat et dä Kinder mäht,
Su durch de Looch zu fleege
Op ehrem hölze Päd,
Su durch de Looch ze fleege,
Op ehrem hölze Päd,
Trick dä Ahl der letzte Fuß
Us dem Wammes noch eruus.
Tschimmla, tschimmla, hopsassa,
tchimmla-tschim, Partie!

Doh sitz als we ne Ritter,
Un hinger sich de Mahd,
Dä Meisterknääch, der Pitter,
Gar stolz op singem Päd
Se hält inn faß ömschlunge,
Hä stich met singer Lanz
Vor all dä andre Junge
Grad mezzen durch der Kranz,
Vor all dä andre Junge
Grad mezzen durch der Kranz!
Un dat Kohstalls-Annemarie
Juhz un hält der Pries en de Hüh:
Tschimmla, tschimmla, hopsassa,
tchimmla-tschim, Partie!

Hätt Jüppche voll et Büßche
Un eß de Kirmes us,
Spazeere Schimmel,
Füßche ruh en ehr holzen Huus.
De Jungen un de Mädcher,
De sinn wahl ärg bedröv,
Bes Jüppche met de Pädcher
Zorn Abschied inne rööf,
Bes Jüppche met de Pädcher
Zorn Abschied inne rööf:
Kumm‘ ich widder met Bläß un Brung,
Hätt jed‘ Mädche singe Jung!
Tschimmla, tschimmla, hopsassa,
tchimmla-tschim, Partie!

Text: , 5. Januar 1868 (1824-1871) .auch unter dem Titel  (Der Carusselchesmann )
Musik: 3. Pütz-Melodie erweitert von Joseph Roesberg (1824-1871) , Karnevalslieder-Album S. 32
in Kölsche Lieder ( Köln ca. 1930)

.