Denk an sing Kinderjöhrche
Dä kölsche Stropp zoröck,
Dat Lotterbove-Chörche
Wie dat et hät gejöck:
Dann dun sing Auge schinge,
Et Hätz, dat weed im waach,
Kann dräumen hä un singe
Vun singer Duffesbaach.
Us dem Vörgebirg sei kütt
Met dem Schänzchen un däm Klütt.
Denk ich dran, et Hätz mer laach
Duffesbaach – Hurra

Ov mer no gingken blänke,
Ov frei et Schüllchen hatt,
Der Schrett mer däten lenke
Flöck noh der Prumenad.
Om Hoon, de Kölsche Zeidung
Als Fahn – ging, donnerletsch!
Et loß; als Marschbegleitung
En Flasch Vino Kuletsch.
Durch de Pooz, doh kraute mer
Kölsche Junge all zo deer,
Denk‘ ich dran, et Hätz mer laach
Duffesbaach – Hurra

Der Feschsport han mer Stroppe
Doh gründlich exerzeet,
Met Streckgaan, Nool un Stoppe
En Angelschnoor zoteet;
Hatt Holzwürm mer gefunge,
Dann wood de Zick nit langk,
Dann soße stell mer Junge
Wie niemols op der Bank.
Hatte mer dann „Beß“ gehatt
Kom erop en Muddelkraat.
Denk ich dran, et Hätz mer laach
Duffesbaach – Hurra

Et alderschönste Flüsche,
Wat uusgeheck wood noch,
Wor, wann en su‘ nem Hüsche
E Föörche wood gestoch.
För Ädäppel zo kläue
Dem Kappesboor om Land,
Doh wood „des Tages Leue“,
Der Hen, dann avgesandt.
Doch eh‘ mer et noch gedaach,
Bröllt der Hen: „Doh kütt de Waach!“
Denk ich dran, et Hätz mer laach
Duffesbaach – Hurra

Dann heesch et ävver kraue;
Denn dä Zaldat em Helm,
Kräg dä vun uns Rabaue
Su enen ärme Schelm,
Dann wood dä noh der Pooze
Met op de Waach gefoht.
Wo hä dem Heer zu Notze
De Stivvel putze moot.
Wor mer glöcklich doch entflupp
Sung mer: “ Ääze, Ääzezupp!!“
Denk ich dran, et Hätz mer laach
Duffesbaach – Hurra

Doch och! De schöne Zigge,
We lang sin sei futtü!
Met Wasser, Gras un Wigge
Mer süht de Baach nit mih;
Nor ei paar Stroße blieve
Ehr Spoor, ehr „Denk doran“,
Doch muß, sei zo begriefe,
’nen Bädeker mer han.
Doch, wenn do begraven och,
Läävs beim echte Kölsche noch,
Denk ich dran et Hätz mer laach
Duffesbaach – Hurra

Text: Dr. Wilhelm Schneider-Clauß , 11, Februar 1891-  (1862-1949)
Musik: Karussellchen-Melodie ( Karnevalslieder-Album )
in Kölsche Lieder (ca. 1930)