Et blotzden alles rein un blank (En Kölsche Kirmes vun domols)

Volkslieder » Scherzlieder » Karnevalslieder »

Et blotzden alles rein un blank,
De Schotteln un de Kumpe,
Geschoot wood Stuvv un Desch un Bank,
Kein Huusfrau leht sich lumpe.
Sei dhät de Wegge backe,
Hä wor de Wöhsch am hacke
Gewäult, gekoch,
Gefäg, gestoch
Dat wor en Kirmes noch

Mer Junge schleppten Lauv un Gröns
Fott us dem Poozegrave;
Dat wor en Freud un ei Gedöns,
Mer stolle wie de Rave.
De Strohßen un de Hühser
Bekränzte meer met Riehser
De Fahn eruus!
E Scheld am Huus!
Mer worde knatschdig druus!

De Eierschale, lang verwaht,
Un Klappergold för Fähncher,
De wohten all jitz angebraht,
Un och am Faß de Krähncher.
Mer bauten dann Altärcher,
Zo kötte bei de Hährcher
Met Droht vun Wahs,
Dat wor en Spaß!
Vör Freud mer platzte faß.

Et beierten de Glocken all
Mine Duhm‘ un‘ Ellenboge;
Un no dem löst’ge Bimbamschall
Wood dann eröm gezoge.
Der Bellegeck, dä Fähndrich,
De worden hück ‘su wichtig
Frau Fähndrichs schreit:
„Wat ha’mer Freud!“
Un schlog de Trummeleut.

Der Dudelsack un de Lavumm,
‘Ne „kölsche Ländler“ spillten;
Et Hackbrett un de decke Trumm
Der Tack ganz staats enthillten.
De Sibbesprüng!
Komm Nützge,
Vör jedes Weech en Bützche
Dat wor der schön!
Selvs de Frau Möhn
Hat Spaß an unse Tön.

De Hell’gemädcher staats un nett,
De danzten op der Strohße
Met Hell’geknäächte ganz adrett,
Doch niemals usgelohße.
Un bei dem Hähr Pastore
Op Bildcher dhät mer loore
Och ei Glas Wing,
En Platzbröck fing
Der Fähndrich do empfing.

„Gitt meer‘ nen Offer! Schreite meer,
De Jungen un de Mädcher;
Un op dämm Müllche foore meer
Ganz stolz op hölze Pähdcher.
Dann wood Partie gestoche,
Un kräg mer’s op de Knoche
Dat dhät nit wieh,
Dann bei’r Partie
Wood jo gefutelt nie!

Et Schönsten ävver, dat kohm ehsch,
Wa’mer uns dhäte schwade;
Dann gov et Knuzen en’t Geseech
Un Bühl un Finsterlade.
Meer schloogen uns no Note,
Bes all mer dhäten blode
Dann ohne Schläg
un deck Geseech
Woor jo kein Kirmes rääch.

„Dat alles hät jitz opgehoot,
Eß altfräntsch un vergesse.
De aal Zick wor doch schön un good,
Mer kunnt och satt sich esse.
Uns Kirmes ging uns fleuten
„Vor’m Geist der neuen Zeiten.“
Drüch eß et hück,
Doch saht, Ehr Lück,
Wor dat kein golde Zick?

Text: Wilhelm Koch am 10. Februar 1878 (1845-1891) –
Musik: Kindermelodie aus dem Karnevalslieder-Album S.8 –
in Kölsche Lieder (ca. 1930 , Köln )

Liederthema:
Liederzeit: (1878)
Schlagwort: | |
Region:

.