Beseet üch ens de Fraue (De moderne Frau)

Start » Mundart, Niederdeutsch und Dialekte »

Beseet üch ens de Fraue
Vun hückzodag genau
Die han jet en de Maue,
Un sin och gar zo schlau.
Se sporte allemolde
mem Mann su öm de Wett,
Un sin en jedem Falle
Su schmal doch wie en Brett

Nettche, Bell un och et Lott
Fahre hück Motorrad flott
Un mer süht se jöcke fähns
Doller wie de Kääls

En de Kunditoreie
Dat Modepöppche sitz
Un deit dä Buch voll däue
Met zuckersößem Züch.
Zor Verdauung de Mama
Rauch gän Virginia.
Se kallt vun anno damals
Un qualmt och durch de Naas.

Ov dat denne wahl bekütt,
un et och kein Folge gitt?
Söns ich weiß doch jot Bescheid
Wie et ‘nem Köttel geit.

Se drieve Kägelspillcher
Des Mettwochs en der Spetz,
Dat Brett mäht rein et Zillche
Om Schwamm dat Bell ald setz.
Se drinke, käue, schreie
Un maache vill Buhei.
Am Köbes Liß deit freie,
Et dröck sich hösch vorbei.

Kütt de Präsidentin drahn,
fange se ze juhze ahn,
Werf de Klotzer nor nit lans,
Fähdig mach dä Kranz.

Em Stadtroot deit se schwahde,
Bis ihr de Zung zerbrich,
Vun Säuglingspfleg deit sage,
Wie die mer besser driev.
Zor Zick deit dann sich freue
Allein dä Mann zo Huus.
Hä muß de Weeg jett däue,
Un wisch de Windele uus.

Wenn nit bahl de Mutter kütt,
Minge Quoos ne Anfall kritt,
Weed dann falsch wahl wie en Katz,
Bröllt bis hä bahl platz.

Em Auto sitz Madämmche,
Su stolz am Führerthron,
Un fährt jett durch et Ländche.
Em eige Wage schon,
Mer kann se sinn och klemme,
Huh op de Berg bestemmp,
Se deit sugar och stemme,
En Männerbotz un Hemb.

Nä, wo soll dat blieve stonn,
Wenn dat deit su wigger gonn,
Nächstens noch nohm Stammdesch flöck
Allein dat Wievge jöck

Text : Zint Pitters Junge , Köln , 1930
Musik: auf die Melodie von Karessellches-Leed , ( TTA XI , S. 32 Karnevalslieder-Album )
in Kölsche Lieder (ca. 1930)