Kölsche Lieder von A - Z ..

Alle Lieder aus: Kölsche Lieder.

 1. Alaaf Alaaf no singk ens all (Kölsche Leeder , 1931) (ca 1931)

  Noten dieses Liedes
  Alaaf Alaaf no singk ens all Alaaf de kölsche Leeder Su leev uns eß der kölsche Kall et leevs sin doch de Leeder Jo, jo,… ... 2. Alaaf de kölsche Kirmesse (ca 1828)

  Noten dieses Liedes
  Alaaf de kölsche Kirmesse do geiht et löstig zo Su eß kein Gottsdraag wick un breit, Kein Kirmes bei ov noh Wann kütt zoeets en… ... 3. Beseet üch ens de Fraue (De moderne Frau) (ca 1930)

  Noten dieses Liedes
  Beseet üch ens de Fraue Vun hückzodag genau Die han jet en de Maue, Un sin och gar zo schlau. Se sporte allemolde mem Mann… ... 4. Dä ein dä sprich vum Rundfunk vill (Fastelovends-Rundfunkmarsch) (ca 1930)

  Noten dieses Liedes
  Dä ein dä sprich vum Rundfunk vill dä andre eß jeden Ovend blau – Meer bruche nit noh´m Radio ze wandre un och zovil Schabau… ...

  Text: |

 5. Dä Fastelovend küt eran (ca 1889)

  Noten dieses Liedes
  Dä Fastelovend küt eran, Wat git dat Freud un Loß! Jitz schaff mer sich ’ne Flabes an, Dann kennt uns nit Verdroß Op Fastelovend drink… ...

  Text: |

 6. Dat es e Leedche koot un god (Dä Zylinderhot) (ca 1930)

  Noten dieses Liedes
  Dat es e Leedche koot un god juchheidi, heida! Dat Leedche vum Zylinderhot juchheidi, heida! Un wä do säht, dä stündt nit god dä kennt… ...

  Text: |

 7. De kölsche Kappesboore (Kongo-Polka) (ca 1885)

  Noten dieses Liedes
  De kölsche Kappesboore die han kein Arbeit mih zick durch die neu Stadtmoore ehr Gähde sin futtüh Der Chress, et Nies un and’re die trecke… ...

  Text: |

 8. De Lieb dat eß nen Brunnen (Wat eß de Lieb) (ca 1925)

  Noten dieses Liedes
  De Lieb, dat eß nen Brunnen, Hä springk us düsterm Spund Drinks do zevill dervunnen, Weed deer der Schnabel wund Hä dheit der Doosch nit… ...

  Text: |

 9. Denk an sing Kinderjöhrche (Duffesbach) (ca 1891)

  Noten dieses Liedes
  Denk an sing Kinderjöhrche Dä kölsche Stropp zoröck, Dat Lotterbove-Chörche Wie dat et hät gejöck: Dann dun sing Auge schinge, Et Hätz, dat weed im… ...

  Text: |

 10. Denk ich an de Zick zoröck (Kölle vör Johre) (ca 1925)

  Noten dieses Liedes
  Denk ich an de Zick zoröck Wo uns prächtig Kölle Blöhte zu der Minsche Glöck Adig un em Stelle. Sinn em Geiß ich wand’re mich… ...

  Text: |

 11. Der Herrgott soß ens wohlgemot (ca 1910)

  Noten dieses Liedes
  Der Herrgott soß ens wohlgemot en singem Himmelszelt, do reef‘ e sich fünf Engel her un scheckt se en de Welt. Se sollte spioneere gonn,… ...

  Text: |

 12. Der Kölsche eß e löstig Blot (ca 1900)

  Noten dieses Liedes
  Der Kölsche eß e löstig Blot Hä pack et Levve rääch Un küümb nit wie ne Schudderhot, Geit im och jet zowääsch Et eß no… ... 13. Der schönste Namen op der Welt (ca 1889)

  Noten dieses Liedes
  Der schönste Namen op der Welt Dat eß der Name Schmitz! Dä Schmitze Stamm sich opräch hält, We mer gesinn bis jitz. Ald en der… ... 14. Des Morgens fröh em Sonnesching (ca 1895)

  Noten dieses Liedes
  Des Morgens fröh em Sonnesching Der Wullewu noch schlief Uns ganze Klick kütt an der Rhing Derheim dann keiner bliev Stolz setzen all mer an… ... 15. Döckes eß ald en der Welt (Kaffee met jet derzo) (ca 1839)

  Noten dieses Liedes
  Döckes eß ald en der Welt Mänche Saach, de uns gefällt, De verleechs vill wäät nit schingk, Un der Deechter doch besingk, Dröm well ich… ... 16. E Johr eß vergange (ca 1923)

  Noten dieses Liedes
  E Johr eß vergange, e Johr eß am Engk Mer weiß, wat e Jöhrchen off nimmb und off brängk. Dem Ein dhät et fluppe, dä… ...

  Text: |

 17. Ehr Hähren un Mammsellcher (ca 1868)

  Noten dieses Liedes
  Ehr Hähren un Mammsellcher, Kutt her vun fähns un noh, Der Mann mem Carussellche, Pitt-Jüppchen, dä eß doh! Pitt-Jüppchen drieht am Rädche, Sing Frau die… ...

  Text: |

 18. En Bützchen eß en adig Ding (Nen Butz) (ca 1873)

  Noten dieses Liedes
  En Bützchen eß en adig Ding Wer weiß nitt, we dat deiht Dat schmäck su lecker, schmäck su fing Et Hätz em Liev uns schleiht… ... 19. En Schör voll Karmenade (En boore Huhzick) (ca 1930)

  Noten dieses Liedes
   En Schör voll Karmenade Jung, da ´ß e Seil, wat trick Un meer sin engelade Die ganze kölsche Klick Meer liene uns ne Schwenker Wann franzelig… ... 20. Erwachs do morgens uus dem Draum (De Mösch) (ca 1893)

  Noten dieses Liedes
  Erwachs do morgens uus dem Draum Un liß em Bett noch quer, Dann sinn och als op Strohß un Baum De Möschen en der Wehr.… ...

  Text: |

 21. Eß mer op en Kinddauf engelade (Kinddauf-Fess unger Krahnebäume) (ca 1909)

  Noten dieses Liedes
  Eß mer op en Kinddauf engelade, Dat kann nix schade, do geiht mer hin Denn vun Hätze kann mer sich vermaache Et gitt ze laache… ...

  Text: | Musik: |

 22. Et blotzden alles rein un blank (En Kölsche Kirmes vun domols) (ca 1878)

  Noten dieses Liedes
  Et blotzden alles rein un blank, De Schotteln un de Kumpe, Geschoot wood Stuvv un Desch un Bank, Kein Huusfrau leht sich lumpe. Sei dhät… ... 23. Et Fröhjohr dat eß doch de prächtigste Zick (ca 1870)

  Noten dieses Liedes
  Et Fröhjohr, dat eß doch de prächtigste Zick We geiht do dem Minschen et Hätz op su wick! Nä eß dat schön, ‘t Gras weed… ...

  Text: |

 24. Et litt en Stadt voll Glanz un Praach (Alaaf Kölle) Et litt en Stadt voll G (ca 1922)

  Noten dieses Liedes
  Et litt en Stadt voll Glanz un Praach Am schönsten deutschen Strom, Do größe stolz op helliger Waach De Tön vum iwigen Dom; Wo eß… ... 25. Et log ner Geiß ens schwer om Hätz (ca 1894)

  Noten dieses Liedes
  Et log ner Geiß ens schwer om Hätz Dat sei bloß hatt dat Stümpche Stätz Dä Stätz, dä wollt nit wahße Dä Stätz, dä wollt… ...

  Text: |

 26. Et Schmitze-Nettche zapperlot (ca 1865)

  Noten dieses Liedes
  Et Schmitze-Nettche, zapperlot Wie staats kütt dat erahn Em Krinolin un Schäferhot Morjü, dat mög ich hann Französisch un Englisch sprich et fix Jo sprich… ...

  Text: |

 27. Fastelovend eß gekumme (ca 1910)

  Noten dieses Liedes
  Fastelovend eß gekumme! All de Kölsche sin aläät, Üvverall gonn decke Trumme, Üvverall do weed getrööt Durch die Stroße springe Gecke, Gääl der ein, der… ... 28. Flöck vergönn de Kinderjöhrcher (Ahle Junggesell) (ca 1850)

  Noten dieses Liedes
  Flöck vergönn de Kinderjöhrcher, kölsche Junge, merkt et good! Bahl sin gries de schwatze Höhrcher, höösch un langsam lauf et Bloot. Doht et ziggig üvverläge,… ... 29. Fresch op met hellem Klang (Alaaf mie Kölle) (ca 1930)

  Noten dieses Liedes
  Fresch op, fresch op, met hellem Klang dat Leed vun Kölle gesunge, Wat meer em Hätz ald johrelang bal leis, bal laut geklunge. Et lidd… ... 30. Gecke Ditz hör op mem Denke (ca 1925)

  Noten dieses Liedes
  Gecke Ditz, hör op mem Denke Komm, verschaff deer Amelung Nemm et Sackdoch, dun et schwenke Zopp dich en al Zigge, Jung Wat Alt-Kölle uns… ...

  Text: , |

 31. Ich setze stell en mingem kleine Stüffche (Kuventsmöhne-Gedanke , 1875) (ca 1875)

  Noten dieses Liedes
  Ich setze stell en mingem kleine Stüffche Un sinn erunder op der Girjuhnsdreesch, Dhunn ich de Nas trakteere met em Schnüffche, Dann kumme meer de… ... 32. Loht mer jitz e Leedche singe (Et Sackdooch) (ca 1880)

  Noten dieses Liedes
  Loht mer jitz e Leedche singe Vun em Möbel fing un nett, Dat uns all e nüdig Dinge Un dat mallig bei sich dräht Unger,… ...

  Text: |

 33. Maler Bock dich will ich loove (ca 1879)

  Noten dieses Liedes
  Maler Bock, dich will ich loove Bes mien Hätz höt op zo schlonn Bes ich ens met dir doh bovve Met de Engele spille gonn… ... 34. Meer setzen bovven ungerm Daach (Kölner Schusterjungen-Polka) (ca 1884)

  Noten dieses Liedes
  Meer setzen bovven ungerm Daach genöglich op d´r Läuv Dä Pechdroht flutsch, dä Spannreem kraach, dä Schweiß driev uns vum Häuv. Am Stivvelchen do fählt… ...

  Text: |

 35. Mer höt et fän un no (Op der Sitzung) (ca 1930)

  Noten dieses Liedes
  Mer höt et fän un no – der Fasteleer eß do Alaaf Colonia – ein dreifach hip hurra! Et Feber einer pack – mer wirf… ... 36. Mer setzen booven (Wat de Geselle verzälle) (ca 1930)

  Noten dieses Liedes
  Meer setzen bovven ungerm Daach genöglich op d´r Läuv Dä Pechdroht flutsch, dä Spannreem kraach, dä Schweiß driev uns vum Häuv. Am Stivvelchen do fählt… ... 37. Ming leev Stadt Köln (Rhingroller-Krätzcher , 1874) (ca 1874)

  Noten dieses Liedes
  Ming leev Stadt Köln lohß ich deer hück ens sage Wat ich en deer ald all hann durchgemaht Un wie ich lans de Arbeit mich… ...

  Text: |

 38. Minsch wann Deer noch jet mankeere (Et Düxer Schötzefeß) (ca 1885)

  Noten dieses Liedes
  Minsch, wann Deer noch jet mankeere An der nüd´gen Bildung deit Un Do wells dat gründlich lehre Met der größte Jauigkeit: Dann geiß do et… ...

  Text: | Musik: |

 39. Nen Esel e Kalv un nen Hahn mit der Katz (ca 1930)

  Noten dieses Liedes
  ‚Nen Esel, e Kalv un ’nen Hahn mit der Katz, juchhe! Die hatten sich ens op der Meß gesatz, juchhe! Do sät der Herr Esel: „Wie… ...

  Text: |

 40. Nümmes sall mer schänge (Alaaf der kölsche Klaaf) (ca 1850)

  Noten dieses Liedes
  Nümmes sall mer schänge Ov en Unehr bränge Uns Juweele-Schaaf, Unse Kölsche Klaaf. De inn nit parleere, Müssen inn doch ehre; Wer inn no versteiht… ... 41. Och Moder ich well en Ding han (ca 1900)

  Noten dieses Liedes
  Och Moder, ich well en Ding han! „Wat für en Ding, mien Hätzenskind?“ – En Ding, en Ding! „Wells de dann e Pöppchen han?“ „Nä… ... 42. Op ehrer Bug zo Xante (Der kölsche Lohengrin) (ca 1907)

  Noten dieses Liedes
  Op ehrer Bug zo Xante met allerhand Trabante, do wonnten ens en Tant: Et elsa vun Brabant. It hat nit Va noch Moder un nor… ... 43. Sag weiß do noch (Jugenderinnerungen zweier Kölner) (ca 1862)

  Noten dieses Liedes
  Drickes: (Melodie: Denkst du daran) Sag, weiß do noch, wo meer met Ömmer spillten un op dem Domhoff schmeckten unsen Dopp? Wee meer uns op… ...

  Text: |

 44. Saht wat wör et Levve wahl (ca 1888)

  Noten dieses Liedes
  Saht, wat wör et Levve wahl Wör kein Freud op Äde! Minschenhätz, wat wörsch’te schaal, Küns do fruh nit wäde! Jo, dat eß ‘nen ärme… ...

  Text: |

 45. Schnüsse-Tring dun ich mich schrieve (ca 1862)

  Noten dieses Liedes
  Schnüsse-Tring dun ich mich schrieve Ben vun Ohsendörp zo Hus; Weil ming Möhn su vill dät kieve, Leef ich ahn dem Dörp erus. Drei Johr… ...

  Text: |

 46. Su vill et och zo drinke gitt (Alaaf de Kölsche Aat) (ca 1930)

  Noten dieses Liedes
  Su vill et och zo drinke gitt, Ov söß, ov soore Wing, Ov fein Likör, ov fiese Sprit, Ov Sec, ov spansche Wing: Et eß… ... 47. Uns Kölsch dat kann nit sterve (ca 1930)

  Noten dieses Liedes
  Uns Kölsch, dat kann nit sterve, Et litt ze deef em Bloot, Dröm mööchten se´t verderve, Dröm han se Peck un Woot Grad deshalb liehrt,… ... 48. Vun alle Stroße Gasse Gäßcher Plätzcher (Der Nümaat) (ca 1862)

  Noten dieses Liedes
  Vun alle Stroße, Gasse, Gäßcher, Plätzcher, De mer em ale Kölle kenne deit, Eß keine Platz, dä su en aller Hätzcher Als we der Nümaat… ... 49. Vun dä Plätz de he zo Köllen angelaht (Der Aldermaat) (ca 1819)

  Noten dieses Liedes
  Vun dä Plätz, de he zo Köllen angelaht Eß un bliev dä schönsten doch dä Aldemaat We steit medden drop su stramm dä Jan vun… ... 50. Wann ich su stonn (ca 1873)

  Noten dieses Liedes
  Wann ich su stonn, ich ahle Knopp, un denke Dann well meer doch beinoh der Moot vergonn Ov unsen Herrgott noch de Welt dheit lenke… ...

  Text: |

Kölsche Lieder von A - Z:

Weitere Liederbücher mit Volksliedern: