Vun alle Stroße Gasse Gäßcher Plätzcher (Der Nümaat)

Volkslieder » Scherzlieder » Karnevalslieder »

Vun alle Stroße, Gasse, Gäßcher, Plätzcher,
De mer em ale Kölle kenne deit,
Eß keine Platz, dä su en aller Hätzcher
Als we der Nümaat angeschrevve steit.
We prangk hä stolz un fing,
we süht’e prächtig uus,
Met singe Pädsköpp am Richmodis-Huus,
Un de Apostels-Kirch,
de hält bei Dag un Naach
Johrhundertlang am Nümaat treu de Waach

Em Summerdag fängk fröh ald aan et Levve
Huh op de Bäum,
de öm der Nümaat stonn;
De Nachtegalle un de Mösche gevve
Sich an et schlage, wenn sich zeig de Sonn.
Wann et sechs Ohren eß,
dann deit sich op en Bud
Un Molken dringk mänch ärme, blasse Puut;
De Föhrwehr och die kütt
‚mem lange Wasserschlauch
Un git de döscht’ge Bäum der Kaffee auch.

Do schalle plötzlich hinger us der Ecke
Kommandorofe en de Morgelooch,
Dann süht mer sei we doll
de Bein usstrecke,
Dozwesche weed geweddert un geflooch:
Will das Rekrutenwurm mir
gleich wohl grade stehn,
Hat jemals man solch krumm Gestell gesehn?
Drück‘ er die Knie durch,
Kopf in die Höhe auch!
Zu-r-rück dort hinten der Kartoffelbauch!

Öm zwölf Ohr weed der Nümaat immer finger,
De noble Welt, die mäht ehr Prumenad,
Met Blömcher vören un met Schlöppcher hinger,
Mäht einer mieh noch we der andre Staat.
Dozwesche gonn dann stolz
de Leut’nants fein, adrett,
Besinn de Mädcher stark met der Lurnjett:
„Auf Ehre, Kamerad, der Engel, jöttergleich,
Bezwang mein starkes Herz auf einen Streich!“

Des Nommedags süht mer de Kindermädcher
M’em Weckelditz om Ärm spazeere gonn,
De grötre Kinder spille Rigge-Pädcher,
Se springe Seilche, dhunn der Reife schlonn.
Vun Mäde weed geklatsch,
de Herrschaff schlääch gemaht,
Geschikaneet, geschant noh Raven-Aat,
Doch mänche fusch sich och
zo dem Zaldate-Schatz,
Vun Päärcher wimmelt et om ganze Platz.

Un wann der Ovend endlich eß gekumme,
Dann weed om Nümaat
mih noch karesseet,
Bes dat öm nüng Ohr et fängk an zo trumme,
För de Zaldate kütt et Engk vum Leed.
Dann weed et stell om Platz,
Doch mänchen Bürgerschmann,
Dä nit mih ganz grad
op de Bein stonn kann,
Dä hält om Nümaat stell,
kick Mond un Stänen an,
Un prööf, wat grad mer vör’ne Wind jitz han.

Su deit johruus johren sich stets erneue,
Et Levven op dem stolze Nümaatsplatz,
Op einen Dag deit alt un jung sich freue,
Hä eß geweiht dem hühste kölsche Schatz.
Wann Rusemondags fröh
der Zog om Nümaat steit,
Et echte kölsche Hätz noch schneller schleit,
Un wann Prinz Karneval sich zeig
su stolz un hehr,
Dann heisch et: Huh der kölsche Fasteleer!

Text: Albert Heimann , 1862 —
Musik:  Josef Schneider ( gestorben 1906) , Kanapee-Melodie ()
in Kölsche Lieder , Köln , ca. 1930

Liederthema:
Liederzeit: (1862)
Schlagwort: |
Region:

.