Sag weiß do noch (Jugenderinnerungen zweier Kölner) (1862)

Volkslieder » Mundart, Niederdeutsch und Dialekte »

Drickes: (Melodie: Denkst du daran)
Sag, weiß do noch, wo meer met Ömmer spillten
un op dem Domhoff schmeckten unsen Dopp?
Wee meer uns op der Bahn e Föösschen hillten,
dat meer alt döckes stunte piel om Kopp?
Weiss do och noch, we meer
op Plätz un Strohßen
ganz unschineet gespillt han Plätsch un Ross
un han der Pattevuggel opgelohßen!
Wann dä paries gingk, dat wor uns Verdross

Neeres: (Melodie: Fordere niemand mein Schicksal zu hören)
Oh, we hätt ich wahl künnen vergessen,
wo mien Hätz noch su glänzlich an hängk!
Doch de herrliche Zick ungerdessen,
och, de schön‘ Zick, de ess jitz am Enk!
Uus dä Kinderschoon tritt mer en’t Levven!
Vun der freudige Zick unverhoot,
ess meer nicks üvverenzig geblevven,
als der Fründ un ’ne Ress goode Moot.

Drickes: (Melodie: Denkst du daran)
Weiss do och noch,
we mer ald gingken blänken,
un leever spillten op dem Maat Parum?
Un sag ens, deis do och noch doran denken,
we meer Zaldat gespült han trumtrum trum –
un Höppemötzche, Spetzboov, Stippeföttchen,
un Kettenbarembaum un och Pippiep?
Un hatts do mich beim Ecken en dem Höttchen,
morjie, wat hät mich dingen Ball gekniep!

Neeres: (Melodie: Fordere niemand mein Schicksal zu hören)
Dat eß klüchtig, de Kinder, de wäden
su op einmol, ganz fuppdig zu Lück!
Jömmig joh, us dem Spillen op Äde
weed ’nen Ähns, dä uns pack, dä uns zwick.
Lans de Schull, en dem minschliche Levven,
och, do kann mer nit blänken mieh gonn.
Nä, do weed keine Spilldag gegevven,
dä Magister weiß eckesch zo schlonn.

Drickes: (Melodie: Denkst du daran)
Weiß do, we meer uns dann zoeesch raseeten,
dat endlich unsen Baat zum Vörsching köhm?
Mer kräg Kurasch, un wer uns no vexeeten,
morkränk, dä hatt der Puckel
hohß voll Schröhm!
Mer gink noh Kaffeehüser, Bäll un Dänzen,
drog ene Krommstock vun Knabüsenholz,
fingk öm de Mädcher an zo schwenzelenzen,
em Vadermöhder, stöhdig, stief un stolz.

Neeres: (Melodie: Fordere niemand mein Schicksal zu hören)
Och, ich weiß et, un denke met Freuden
an de geckige Windbüggelsdäg;
ävver dat dät meer doch se verleiden:
keimol mäht’meer den Ahlen et räch!
Jo! mer soll sich nit rebben un röhren,
en der Kirch an der Döören nit stonn,
soll nit en dat Pattehr rizenseeren
un nohm Kohberg nit schmooren mieh gonn

Text: Edmund Franz Karl Stoll (1805-1862)
Musik. auf die Melodie von „Denkst du daran mein tapferer Lagienka“ und „Fordere niemand mein Schicksal zu hören
in Kölsche Lieder , Köln , ca. 1930

.