Bremer Stadtmusikanten

Rau, rau, Rommelsdöppen!
Morgen gelt et´n Reigen höppen.
Drop un dran, Jongen, dran:
Fastelovend kütt heran.
nach: Schürz Dich, Gretlein

mp3 anhören CD buch