Mäten es en goden Mann (Martin ist ein guter Mann)

Volkslieder » Mundart, Niederdeutsch und Dialekte »

Mäten es en goden Mann,
der us woll wat gewen kann;
de Äppel un de Bieren,
de Nöte gönnt noch mät.
De Frau de geht der Trappe ropp,
un brengt den Schoet voll mät doraf,
0 wa´n go´t Frau es dat!
Owen in dem Schodensteen,
do hang´n de langen Würste.
Frau, gett mir de langen,
lott de kotten hangen,
gett wat, halt wat,
oppet Joer wier wat.

Text und Musik: Verfasser unbekannt
DVA E 1340 (Lennep im Bergischen, 1840)

.