Kumt Vörjahr man wedder
So kumt ok de Freid
Kumt Gras op de Wischen
Kamt de Köh op de Weid

Kumt de Sünn dör de Wulken
Un de Hadbar opt Nest –
Un Abends en Maanschin
Denn kumt eerst dat Best

Text: Klaus Groth
Musik: Niels Gönsen
in Hamburger Jugendlieder