He sä mi so vel
un ik sä em keen Wort
Un all wat ik sä weer
Jehann ik mutt fort
He sä mi vun Lev
un vun Himmel un Eer,
He sä mi vun allens
ik weet ni mal mehr

He sä mi so vel
un ik sä em keen Wort
Un all wat ik sä weer
Jehann ik mutt fort
He heel mi de Hann´
un he be mi so dull,
Ik schull em doch gut wen
un ob ik ni wull

Ik weer je ni bös
awer sä doch keen Wort,
Un all wat ik sä weer
Jehann, ik mutt fort
He sä mi vun Lev
un vun Himmel un Eer,
He sä mi vun allens
ik weet ni mal mehr

Nu sitt ik un denk
un denk jümmer deran,
Mi düch ik muss seggt hebbn
Wa geern, mi Jehann
Un doch, kumt dat wedder
so segg ik keen Wort,
Un hollt he mi, segg ik
Jehann ik mutt fort

Text: Klaus Groth
Melodie: anonym
in Schleswig-Holsteinisches Liederbuch (1924)