Wann ich su stonn

Schmäzzensseufzer vum Bayetoon

Start » Mundart, Niederdeutsch und Dialekte »

Wann ich su stonn, ich ahle Knopp, un denke
Dann well meer doch beinoh der Moot vergonn
Ov unsen Herrgott noch de Welt dheit lenke
Ich weiß et nit un kann et nit verstonn,
No ben ich scheer 600 Johr zo Kölle –
Noch immer fresch, – wat kömmert dat de Lück
De gar durchus nix devun wesse welle,
We ich gedeent en schicksalsschwerer Zick!

Do han ich heh mih Klein
Ehr wäd et kenne,
Heh räächter Hand, et Bayenhüsche, seht!
Wo hööt mer noch wal singe Name nenne,
Wer singk beneidenswät wal singe Weet!
Söns dhäten Dom’nostein doh löstig klapp’re
Vun morgens fröh bes off des Ovends spät
Un mallig fung e Plätzche doh zum Plapp’re,
We schöner hä et sich nit wünschen dhät!

Do hinger log et Wäätche; – an der Sigge,
Do wor et, wo der Lötzekirche sohß,
Dä Mann, dä kunnt et en de Sihl nit ligge,
Wann su ne Jung et Bröggegeld vergohß.
Der Stroof un och der Drillhaas, dä serveete
Noch Wing, wonoh der Kopp dhät nümmes wieh
De Aachunzwanz’ger Musik kunzerteete,
Doch dirigeet der „Kelch“ se lang nit mih.

De Rudekircher Andaach eß verkumme,
De Kaffeemüll, de fäht nit mih dohin;
Mer kann kein Zehn jitz mih
zosammetrumme,
De wellens, met vun der Partie zo sinn.
Am „Dude Jüdd“ eß och nix mih zo holle,
Doh gitt et jitz bloß Musik noch un Danz
Söns wood gemahd doh mänch soliden Dolle,
Un Fastelovens kohm ’ne Zoch do ‚dans.

Der Stadtroht weiß, wat jedemein dheit frumme,
Häh hät diß Johr der Göhz’nich flott trakteet,
An uns weed heh zor Zick de Reih och kumme,
Wann ens de Bahn en drette Bröck passeet;
Dann gitt et Bahnhöff, Palläß un dergliche,
Un eß de Schlaach- un Mahlstöhr eesch futtü
Dann wähden „de ärm Senn“
meer widder wiche,
Un klagen dunn ich secher dann nit mih!

Text: P. L. Otten , 1. Januar 1873
Musik: auf die Melodie „Denkst du daran mein tapferer Lagienka..“ – Karnevalslieder-Album (S.98)
in Kölsche Lieder , Köln , ca. 1930

.