Mp3, CDs und Bücher dazu: :

CD buch
Regen Regenschuren
te Möllem op de Ruhren
te Kettwig op de Bröggen
da danzen all de Möggen
wat Gott weit, wat Gott weit
dat de Schur wier öwer geit
 


in: Macht auf das Tor (1905)

Mp3, CDs und Bücher dazu: :

CD buch