Gecke Ditz hör op mem Denke

Kölsche Originale

Volkslieder » Scherzlieder » Karnevalslieder

mp3 anhören"Gecke Ditz hör op mem Denke" zum Anhören, als Download, als Buch oder als CD bei Amazon

Gecke Ditz, hör op mem Denke
Komm, verschaff deer Amelung
Nemm et Sackdoch, dun et schwenke
Zopp dich en al Zigge, Jung
Wat Alt-Kölle uns gegevve
Dat weed wackrig, dat soll levve
Hüser, Gäßcher, kromm un schmal –
Un och do: Kölsch Orginal

Eeschtens soll der „A r n o l d“ kumme
Wanger heesch hä eigentlich
Dät nor fleute oder brumme
„F l e u t e n – A r n o l d – höösch do mich?“
Arbeit kunns do nit verdrage
Häß gefleut, bes dinge Mage
Sich beim Suffe üvvernohm
Un me´m Männ en´t Tippo kom.

Zwesche Dürpel, Greß un Schruute
Paasch sich „B ö ck d e r ö c k w a u w a u“;
Hinger ehr ’nen Bärm vun Kluute,
Met Gejugax un Radau.
Hackepack git sich an´t dränge
Wödig eß die Al am schänge
Nä dat Spill weed bal zo doll –
Kritt die Frau de Nas nit voll?

Dä „F r e ß k l ö t s c h“ ohn‘ vill Moleste
Wink met Graubrut un Gehacks.
Reck sich ens un röf: „Wat häß de?
Stö’t dich, Fründschaff, dat Geknacks?“
Jielich weed dat Fleisch verkimmelt –
Och drei Brut, dat nix verschimmelt;
Ähnlich mäht hä et me’m Kies,
We hä stunt vör der Akzis.

Einer han ich noch vergesse –
Un dat eß der „M a l e r B o c k“;
Han bei mäncher Feer gesesse,
Wo hä entrof met der Klock.
Braht sie Strüüßche, fing an käue,
Dät vun Dut un Deuvel bläue;
Un op ens wor hä om Rett, –
Ävver’t Strüüßche, dat ging met

Text: Alois Frings, geboren 1885
Musik: Joseph Roesberg (1824-1871) „Schnüsse Tring-Melodie“ (1859)
in: Kölsche Lieder (1930)

.