De Bukoh un dat Bälamm

Volkslieder » Tiere - Reime über Tiere »

De Bukoh un dat Bälamm
de güng tosam to holt
se stött´n sik de Köppelken
an all de lütt´n Stöckelken
da sä de Bukoh: Bu
da sä dat Bälamm: Bä

De Bukoh un dat Bälamm
de güng tosam to holt
se stött´n sik de Bükelken
an all de lütt´n Strükelken
da sä de Bukoh: Bu
da sä dat Bälamm: Bä

De Bukoh un dat Bälamm
de güng tosam to holt
se stött´n sik de Öhreken
an all de lütt´n Döreken
da sä de Bukoh: Bu
da sä dat Bälamm: Bä

De Bukoh un dat Bälamm
de güng tosam to holt
se stött´n sik de Beneken
an all de lütt´n Steneken
da sä de Bukoh: Bu
da sä dat Bälamm: Bä

in: Macht auf das Tor (1905)

.