Vum Radau Gesang und Klang (Et Düxer Schötzefeß 1929)

Vum Radau, Gesang und Klang
kumme ich tirektemang
Jetz vum Düxer Schötzefäß
wo ich ben bis jetz gewäß,
Wer dat noch nit hätt gesinn,
dä […]