Ick wull, wi weern noch kleen, Jehann,
Dor weer de Welt so groot
Wi seeten op den Steen, Jehann,
Weest noch, bi Naver´s Soot ?
An Heben seil de stille Maan,
Wi segen wo he leep
Un snacken, wo de Heben hoch
Un wo de Soot wull deep.
Un wo de Soot wull deep.

Weest noch wo still dat weer Jehann,
Dor röhr keen Blatt an’n Boom
So is dat nu nich mehr, Jehann
As höchstens noch in’n Droom
Och nee, wenn dor de Schäper süng
Alleen in’t wiede Feld
Ni wohr, Jehann, dat weer een Ton
De eenzig op de Welt.
De eenzig op de Welt.

Mitünner in de Schummertied
Dor ward mi so to Moth
Denn löppt mi’t langs de Rügg so hitt,
As dormols bi den Soot
Denn dreih ick mi so hastig üm
As weer ick nich alleen
Doch allens, wat ick finn, Jehann, –
Dat is, ick stah un ween.

Text: Klaus Groth
Musik: ?