De Kukuk un de Kiwit

Home » Tiere - Kinderreime über Tiere »

De Kukuk un de Kiwit
de danzten up den Butendiek
dunn kam een lütten Spreen
de wull dat tanzen sehn
de Kukuk nahm een Steen
un smeet de Spreen an´t Been
„Au au min Been!“
Schreeg up de Spreen
„Nu hew´t ik´t danzen sehn!“

in: Macht auf das Tor (1905)

Liederthema:
Liederzeit: vor 1905 :