Bremer Stadtmusikanten

Linglingling God´n Dag min Jung

mp3 anhören CD buch

mp3 anhören CD buch

För´n Groschen Plumm

Linglingling
“God´n Dag min Jung!”
“För´n Groschen Plumm”
Ik hev keen Plumm
adjüs, min Jung!”

Linglingling
“God´n Dag min Deern!”
“För´n Groschen Tweern”
Ik hev keen Tweern
adjüs, min Deern!”

in Macht auf das Tor (1905)
Liederthema: Allgemein
(2009)
| - -