De Üli vu Büli hät sibe Süli

Zungenbrecher | | 1907

Mp3, CDs und Bücher dazu:CD buchDe Üli vu Büli
hät sibe Süli
und de sibe Süli
händ sibe Müli
änd de sibe Süli
mit dene sibe Müli
ghörend em Üli vu Büli;
´s isch schüli

aus Schaffhausen , nach Elise Stoll (1907) u. a. in: Macht auf das Tor (1905)

..Mp3, CDs und Bücher dazu: :

CD buch
Region: