Mei Hoamat mei Salzburg

Mei Hoamat, mei Salzburg
di halt i in Ehrn
koa Fleck auf der Welt
kunnt ma liaba no werdn
Da bin i halt glückli
da […]