Frings (Alois) von A - Z ..

Gecke Ditz, hör op mem Denke
Komm, verschaff deer Amelung
Nemm et Sackdoch, dun et schwenke
Zopp dich en al Zigge, Jung
Wat Alt-Kölle uns [...] ...

Karnevalslieder | Mundart, Niederdeutsch und Dialekte | | 1925