Liederlexikon: Altmärkisch-plattdeutsches Wörterbuch

| 1859

Wörterbuch der altmärkisch-plattdeutschen Mundart Autor / Hrsg.: Danneil, Johann Friedrich ; Danneil, Johann Friedrich. Verlagsort: Salzwedel | Erscheinungsjahr: 1859 | Verlag: Schmidt in Komm.
(link)

CDs und Bücher mit Altmärkisch-plattdeutsches Wörterbuch: