Jk vrowes mek jegen de ſommer tijdt,

Volkslieder » Liebeslieder »

Jk vrowes mek jegen de ſommer tijdt,
De angher lijd
Mit blomen wol dorſtricket,
Dar vor love ick eyn reyne dat wiff,
Or tzarte liff
Dat is ſo wol geſchicket.
Or gud gebere dat is duſent valt,
Ach mochte ik by er werden alt.
Se iſt wol geſtalt
Wem ſe mit leve angheblicket.

Or kele, or kyn ſteyt purpuren vaer,
Vnde dat is war,
Sunder yenigerhande ſwere.
Noch ſchoner wen eyn engel fyn
De frowe myn,
Wo gerne dat ik by er were.
Se luchtet ſo en ſterne clar
Dar by ſo drecht ſe ok golt var har
Van rote twar
Drecht ſe en ſtolt gebere.

Se iſt eyn edel ſaphir reyne,
Eyn adamant ſteyn,
Des en kan neynman ghewynnen.
Se iſt eyn caladonius,
Eyn fyn turciſius
An eren vil ſteden ſynne.
Eyn ſmaragdus vnde eyn jaggant,
Eyn robbyn ok iſt ſe genant,
Er iſt wol bekant
Eyn Jaſpis [und eyn amarant].

De eck von alle den frowen meyne,
Kervunckelnſteyne,
Berillus vnde eyn criſtalle,
Se bevallet mynem herten wol,
Eyn kornemyl vnd eyn garnat
Unde eyn coralle.
Nach or ſteyt gans al myn begheer,
Wo gerne ſo wolde ick deynen er,
Se vrowet mek meer
Wen dat fogelyn myt geſcalle.

Se iſt geboren uth hoger art
Dat frawlyn tzart,
Ere ſynne de ſynt ſo vaſte.
God hevet ſe mek to troſte geſandt,
Samyt lewandt
Drecht ſe myt fuller laſte.
Ek dende or gerne to aller ſtund,
Dat herte myn hevet ſe dorch gewundt,
Mek troſte er mundt.
Help loff der ere eyn aſte.

Rostocker Liederbuch (ca 1450)

Liederthema: ,
Liederzeit: vor 1450 : Zeitraum: