De ſchal my lef ſin

Volkslieder » Mittelhochdeutsch

mp3 anhören"De ſchal my lef ſin" zum Anhören, als Download, als Buch oder als CD bei Amazon

De ſchal my lef ſin
Jk wil to allen tiden
Sin denerinne ſin
[He] benimpt my ſware pin.

Min lef iſt ſo verne
Jk ſ[eh em ſo] ſelden
He en ſchal an mynem herten
Des nicht vorghelden
[De] vriſche ſelle.

Ach dat he wedder queme
[Dat] duchte my wol gud
He det [my]nem iungen herten
Ungh[eluc]kes en noch.
God gheve em alle gud.

[Wen] ik to dem danſſe gha
Gheſmuk[ket] alſo wol,
So ſteid de vriſcher [ſell]e dar,
Sin herte is duſent [fro]uden vul,
Jk gans em ver[truwe] wol.

[M]en dorſte en wort nicht ſpre[ken],
Dat dot der nider dwank.
Do [wort] ſin iunge herte
Van ſorghen [unde truren] krank,
Do en de nider dwank.

Du valſche nider, god ghe[ve]
Di (vele) vnghenoch.
Du benimmeſt [der h]oveſchen vrowen
Eren ſteden mot
[God] geve dy nummer ghud.

Rostocker Liederbuch (ca 1450)

Liederthema:
Liederzeit: (1450)

.