Wann ich su stonn

Wann ich su stonn, ich ahle Knopp, un denke
Dann well meer doch beinoh der Moot vergonn
Ov unsen Herrgott noch de Welt dheit lenke