Mustersaal aller deutschen Mundarten (Radlof) von A - Z ..

Alle Lieder aus: Mustersaal aller deutschen Mundarten (Radlof).

Hans Naber, ik heb et ju togebracht Sett ju man Duhmm un Finger dran! He, kik emol in! Noch Oele, noch Oele, Veel Oele noch drin! Sup ut, büst en Super, du Lumpenhund, Sut up, sut up bet an den Grund! He, kik emol in! Noch Oele, noch Oele, Veel Oele noch drin! Text und ... Weiterlesen ... ...