Seu lange wüi näu häwwet
Dat Pulver un dat Blüch,
Seu lange blüi wüi iusen Fürsten
Ter Lippe äuk näu trüg –
Zum trullallallala, zum [...] ...

Lieddichter:
Liederzeit: | 1912