Wanns Leberkaas regnet

Gstanzln | 1930
CD buch
Wanns Leberkaas regnet
und Bratwürschtl schneit,
nacha bitt´ ma den Herrgott,
dass´s Wetter so bleibt.

CD buch