Taler Taler du musst wandern

Taler Taler du musst wandern-Lieder: Volkslieder und Volkstümliche Lieder

Mit Taler Taler du musst wandern im Titel:

Taler, Taler, Du musst wandern
von der einen Hand zur andern.
Taler hin, Taler her
niemand darf den Taler sehn!

Ringlein, Ringlein, du mußt wandern
von dem [...] ...

1900Lieder zu "Taler Taler du musst wandern":