Pöppe Pöppe danze

Liebe | Tanzlieder | Tiergedichte und Tierreime | 1905

Mp3, CDs und Bücher dazu:CD buchPöppe Pöppe danze
schenk di ok en Hohn
Ne seggt Pöppe
kann ik gor nich dohn

Pöppe Pöppe danze
schenk di ok en Peerd
Ne seggt Pöppe
kann ik gor nich lehrt

Pöppe Pöppe danze
schenk di ok en Mann
Ja seggt Pöppe
willk danzen wat ik kann

in: Macht auf das Tor (1905)

..Mp3, CDs und Bücher dazu: :

CD buch