Blättern im Liederlexikon

Singsang för Kinner

Singsang för Kinner – En Leederkranz dunn´ von Fritz Jöde , de erste deel . Dat 3. Bok ut de Sammlung „Uns Modersprak , Plattdütsche Böker […]