Mp3, CDs und Bücher dazu:CD buchHeijo Pepäche
Et Höhnche hatt en Aeche
Et woß nit, war et lege soll
Do legt et en a kofferne Kessel
Dat sah ech, do lacht ech
Do kom dat Hönke an pickt mech
Do kreesch ech
Do gof et mer a Weckbotterstöck
do schweeg ech

bei: Simrock 230

..Mp3, CDs und Bücher dazu: :

CD buch