Bremer Stadtmusikanten

Gecke Ditz hör op mem Denke (Kölsche Originale)

Mundart, Niederdeutsch und Dialekte | , | | 2011 |

mp3 anhören CD buch


Gecke Ditz, hör op mem Denke
Komm, verschaff deer Amelung
Nemm et Sackdoch, dun et schwenke
Zopp dich en al Zigge, Jung
Wat Alt-Kölle uns gegevve
Dat weed wackrig, dat soll levve
Hüser, Gäßcher, kromm un schmal –
Un och do: Kölsch Orginal

Eeschtens soll der „A r n o l d“ kumme
Wanger heesch hä eigentlich
Dät nor fleute oder brumme
„F l e u t e n – A r n o l d – höösch do mich?“
Arbeit kunns do nit verdrage
Häß gefleut, bes dinge Mage
Sich beim Suffe üvvernohm
Un me´m Männ en´t Tippo kom.

Zwesche Dürpel, Greß un Schruute
Paasch sich „B ö ck d e r ö c k w a u w a u“;
Hinger ehr ’nen Bärm vun Kluute,
Met Gejugax un Radau.
Hackepack git sich an´t dränge
Wödig eß die Al am schänge
Nä dat Spill weed bal zo doll –
Kritt die Frau de Nas nit voll?


Dä „F r e ß k l ö t s c h“ ohn‘ vill Moleste
Wink met Graubrut un Gehacks.
Reck sich ens un röf: „Wat häß de?
Stö’t dich, Fründschaff, dat Geknacks?“
Jielich weed dat Fleisch verkimmelt –
Och drei Brut, dat nix verschimmelt;
Ähnlich mäht hä et me’m Kies,
We hä stunt vör der Akzis.

Einer han ich noch vergesse –
Un dat eß der „M a l e r B o c k“;
Han bei mäncher Feer gesesse,
Wo hä entrof met der Klock.
Braht sie Strüüßche, fing an käue,
Dät vun Dut un Deuvel bläue;
Un op ens wor hä om Rett, –
Ävver’t Strüüßche, dat ging met

mp3 anhören CD buch