CAPUCINER

Sprachspiele | Zungenbrecher | 1905

Mp3, CDs und Bücher dazu:CD buchCAPUCINER:

Ce a Ca peu pu apu capu
ce i ci uci puci apuci capuci
en e er ner iner einer uciner
puciner apuciner

in: Macht auf das Tor (1905)

..Mp3, CDs und Bücher dazu: :

CD buch