Regen Regenschuren
te Möllem op de Ruhren
te Kettwig op de Bröggen
da danzen all de Möggen
wat Gott weit, wat Gott weit
dat de Schur wier öwer geit
 


in: Macht auf das Tor (1905)
Mp3, CDs und Bücher dazu: :

CD buch