Dröl a weng

Kinderreime | 2009
Mp3, CDs und Bücher dazu: :
CD buch

griagst a roats Oa

Dröl a weng Dröl a weng
griagst a roats Oa

in: Macht auf das Tor (1905)


Kinderspiele | Fussball-Lieder | Balladen | Kinderlieder | Liebeslieder | Weihnachtslieder